Οι απαιτήσεις του καταναλωτή για μέγιστη δυνατή ασφάλεια των τροφίμων έχουν αυξηθεί. Τα ΄Συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων΄ HACCP & ISO έρχονται να καλύψουν τη συγκεκριμένη ανάγκη. Η εφαρμογή τους θα αυξήσει την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα της εταιρίας και το παραγόμενο προϊόν θα έχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Η BIOZYME, εξειδικευμένη στην βιομηχανία τροφίμων, αναλαμβάνει την ανάπτυξη και τη συντήρηση τέτοιων συστημάτων, παρέχοντας υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης, ως προς τους κανονισμούς και τα νομοθετικά πλαίσια που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεργαζόμενη με ανάλογο φορέα πιστοποίησης.

HACCP

Τί είναι το «HACCP»?

To HACCP είναι ένα σύνολο αρχών που σκοπό έχει την εξασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων που παράγει μια επιχείρηση σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και διάθεσης. Η λέξη «HACCP» προέρχεται απο αρχικά γράμματα αγγλικών λέξεων που σημαίνουν «Αξιολόγηση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου». 
Με τη λέξη «Κίνδυνος» νοείται κάθε φυσική, βιολογική ή χημική παράμετρος, η οποία συνδέεται με τα τρόφιμα και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία του καταναλωτή. Συνεπώς ως παραδείγματα κινδύνων μπορούν να αναφερθούν τα ξένα σώματα (φυσικοί κίνδυνοι), οι παθογόνοι μικροοργανισμοί (βιολογικοί κίνδυνοι), ή τα φυτοφάρμακα (χημικοί κίνδυνοι). 
Η εφαρμογή του συστήματος HACCP στηρίζεται σε επτά αρχές:

1η Αρχή: Αναγνώριση και Αξιολόγηση των Κινδύνων για κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και εγκατάσταση προληπτικών μέτρων ελέγχου. 
2η Αρχή: Αναγνώριση των Κρισίμων Σημείων Ελέγχου. 
3η Αρχή: Προσδιορισμός Κρισίμων Ορίων για κάθε Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου. 
4η Αρχή: Καθορισμός διαδικασίας παρακολούθησης για κάθε Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου. 
5η Αρχή: Καθορισμός Διορθωτικών Ενεργειών για κάθε Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου. 
6η Αρχή: Καθορισμός διασικασίας επαλήθευσης του συστήματος HACCP. 
7η Αρχή: Καθορισμός συστήματος καταγραφής και δημιουργία αρχείων παρακολούθησης του Συστήματος.

Γιατί HACCP?

Η εφαρμογή του Συστήματος HACCP επιβάλλεται απο την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, υποχρεώνοντας όλες τις επιχειρήσεις που παρασκευάζουν, μεταποιούν, παράγουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διανέμουν, διακινούν ή διαθέτουν τρόφιμα να εφαρμόζουν τεκμηριωμένο HACCP. Η αποτελεσματική εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος διασφαλίζει την παραγωγή ασφαλών, για την υγεία του καταναλωτή, τροφίμων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή εφαρμογή του HACCP είναι η δέσμευση της Διοίκησης της επιχείρησης για την εγκατάσταση του συστήματος αλλά και τη συνεχή υποστήριξή του.

Ποιοί εμπλέκονται?

Υπεύθυνος για τον έλεγχο της εφαρμογής του Συστήματος HACCP από την πλευρά του κράτους είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (=Ε.Φ.Ε.Τ.). Η πιστοποίηση του Συστήματος από έναν ανεξάρτητο και αξιόπιστο φορέα πιστοποίησης,  βοηθάει την οποιαδήποτε επιχείρηση τροφίμων να διασφαλίσει τη θέση της στην αγορά και να βελτιώσει τη σχέση της τόσο με το καταναλωτικό κοινό αλλά και με τις υπεύθυνες αρχές του κράτους.

header

Κύλιση στην Αρχή